Litzlbauer, Natternbach

Lang, (Solar) Natternbach

Eggetsberger, Natternbach

Horn (Postwirt), Neukirchen

Projekt Horn (Postwirt), Neukirchen

 

4 Stück Sonnenkraft Inndachkollektor zur Trinkwasserbereitung